Boad Member of Koshin Dendo Kai

Title Name Church Name Rev. / Layman
President Norihide Kishi Chiba-honcho Rev.
Vice-president Makito Hayashi Nishi-arai Rev.
Vice-president Makiko Shinoda Asakusa Rev.
Vice-president Nobuhiro Miki Nanae Layman
Secretary Satoshi Iwamoto Shinshu Nakano Rev.
Secretary Itsuki Horikawa Kameido Rev.
Acountant Kyohei Yoneyama Hiroh Rev.
Acountant Hiroko Nishida Toriizaka Laywoman